Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας “ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΑΡΑ Α.Ε” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Παπάδο Λέσβου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1 /19 – 31/12/19 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019
3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2020.
4. Λοιπά θέματα.

Οι εκ των κ.κ μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας και στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας πέντε ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.