2002

2002

Ολοκληρώνεται η επένδυση σε νέο τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.