2005

2005

Πραγματοποιείται η πρώτη εξαγωγή στην Κύπρο.